พระคัมภีร์      สิ่งช่วยศึกษา  | ค้นหา  | ทางเลือก  | มีเครื่องหมาย  | ช่วยเหลือ  | ภาษาไทย 
พิมพ์     ถัดไป >
คำนำ
ไข่มุก​อัน​ล้ำ​ค่า​เป็นการ​เลือกสรร​เนื้อหา​สาระ​คุณภาพ​ซึ่ง​สัมผัส​ด้าน​สำคัญๆ หลาย​ด้าน​เกี่ยว​กับ​ศรัทธา​และ​หลัก​คำ​สอน​ของ​ศาสนจักร​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แห่ง​วิ​สุทธิ​ชน​ยุค​สุดท้าย. ประเด็น​สำคัญ​เหล่า​นี้​ท่าน​ศาสดา​พยากรณ์​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ​เป็น​ผู้​จัด​ทำ​และ​ตี​พิมพ์​ใน​วารสาร​ของ​ศาสนจักร​ใน​ยุค​สมัย​ของ​ท่าน.
สาระ​สำคัญ​ชุด​แรก​ซึ่ง​มีชื่อ​ว่า​ไข่มุก​อัน​ล้ำ​ค่า​จัด​ทำ​ขึ้น​ใน​ปี ค.ศ. ๑๘๕๑ โดย​เอ็ลเด​อร์แฟรงค์ลิ​น ดี. ริ​ชาร์ดส์, ซึ่ง​ขณะ​นั้น​เป็น​สมาชิก​สภา​อัครสาวก​สิบ​สอง​และ​เป็น​ประธาน​คณะ​เผยแผ่​บริติช. จุด​ประสงค์​ของ​สาระ​สำคัญ​เหล่า​นี้​คือ​เพื่อ​ความ​สะดวก​ใน​การ​เข้าถึง​บทความ​สำคัญๆ ซึ่ง​เคย​ตี​พิมพ์​เผยแพร่​จำนวน​จำกัด​ใน​ช่วง​เวลา​ของ​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ. เมื่อ​สมาชิก​ภาพ​ของ​ศาสนจักร​เพิ่ม​ขึ้น​ทั่ว​ยุโรป​และ​อเมริกา, จึง​มีค​วาม​จำเป็น​ต้อง​จัด​ทำ​สาระ​สำคัญ​ดัง​กล่าว​ไว้​ใช้​ประโยชน์. ไข่มุก​อัน​ล้ำ​ค่า​ใช้​กัน​อย่าง​กว้างขวาง​และ​ต่อ​มา​จึง​กลาย​เป็น​งาน​มาตรฐาน​เล่ม​หนึ่ง​ของ​ศาสนจักร ดำเนิน​การ​โดย​ฝ่าย​ประธาน​สูง​สุด​และ​การ​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ใน​ซอ​ล์ทเลค ซิตี้ วัน​ที่ ๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๘๘๐.
การ​ตรวจ​แก้​ต้นฉบับ​หลาย​ครั้ง​เกิด​ขึ้น​ตาม​ความ​จำเป็น​ของ​ศาสนจักร. ใน​ปี ๑๘๗๘ มี​การ​เพิ่มเติม​บาง​ส่วน​ใน​หนังสือ​ของ​โมเสส​ซึ่ง​มิได้​อยู่​ใน​ฉบับ​พิมพ์​ครั้ง​แรก. ใน​ปี ๑๙๐๒ บาง​ส่วน​จาก​ไข่มุก​อัน​ล้ำ​ค่า​ซึ่ง​ซ้ำ​กับ​สาระ​สำคัญ​ที่​ตี​พิมพ์​ใน​หลัก​คำ​สอน​และ​พัน​ธ​สัญญา​ถูก​ตัด​ออก​ไป. การ​จัด​เข้า​บท​และข้อ, พร้อม​ด้วย​เชิงอรรถ, ทำ​ใน​ปี ๑๙๐๒. การ​ตี​พิมพ์​ครั้ง​แรก​จัด​หน้า​ใน​ลักษณะ​สอง​คอลัมน์, พร้อม​ด้วย​ดัชนี, ทำ​ใน​ปี ๑๙๒๑. ไม่​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​เป็น​อย่าง​อื่น​จนกระทั่ง​เดือน​เมษายน ปี ๑๙๗๖, เมื่อ​มี​การ​เพิ่ม​การ​เปิดเผย​สอง​เรื่อง. ใน​ปี ๑๙๗๙ ย้าย​สอง​เรื่อง​นี้​จาก​ไข่มุก​อัน​ล้ำ​ค่า​และ​นำ​ไป​ไว้​ใน​หลัก​คำ​สอน​และ​พัน​ธ​สัญญา, ซึ่ง​ปัจจุบัน​คือ​ภาค ๑๓๗ และ​๑๓๘. ใน​ฉบับ​พิมพ์​ปัจจุบัน​มี​การ​แก้ไข​เพื่อให้​ข้อความ​สอดคล้อง​กับ​เอกสาร​ใน​สมัย​แรก.
ต่อ​ไป​นี้​เป็น​คำนำ​โดย​สังเขป​สำหรับ​เนื้อหา​ใน​ปัจจุบัน:
งาน​ที่​เลือกสรร​จาก​หนังสือ​ของ​โมเสส. บาง​ส่วน​จาก​หนังสือ​ปฐม​กาล​ซึ่ง​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ​แปล​จาก​พระ​คัมภีร์​ไบเบิล, ท่าน​เริ่ม​แปล​ใน​เดือน​มิถุนายน ปี ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:98–101, 131–139).
หนังสือ​ของ​อับ​ราฮัม. การ​แปล​จาก​ปา​ปิรุส​ของ​อี​ยิปต์ซึ่ง​มา​อยู่​ใน​มือ​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ เมื่อ​ปี ๑๘๓๕, ประกอบด้วย​งาน​เขียน​ของ​ปิตุ​อับ​ราฮัม. งาน​แปล​ตี​พิมพ์​เป็น​ตอน​ๆ ใน Times and Seasons เริ่ม​จาก​วัน​ที่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๒, ที่​นอวู, รัฐ​อิลลิน​อยส์. (History of the Church, 4:519—534.)
โจ​เซฟ ส​มิ​ธ—มัทธิว. บาง​ส่วน​จาก​ประจักษ์พยาน​ของ​มัทธิว​ซึ่ง​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ​แปล​จาก​พระ​คัมภีร์​ไบเบิล (ดู หลัก​คำ​สอน​และ​พัน​ธ​สัญญา ๔๕:๖๐–๖๑ สำหรับ​คำ​บัญชา​จาก​พระผู้เป็นเจ้า​ให้​เริ่ม​การ​แปล​ภาค​พัน​ธ​สัญญา​ใหม่).
โจ​เซฟ ส​มิ​ธ—ประวัติ. ข้อความ​ที่​คัด​ลอก​มา​จาก​ประจักษ์พยาน​และ​ประวัติ​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ, ซึ่ง​ท่าน​เตรียม​ไว้​ใน​ปี ๑๘๓๘ และ​ตี​พิมพ์​เป็น​ตอน​ๆ ใน Times and Seasons ใน​นอวู, รัฐ​อิลลิน​อยส์, เริ่ม​จาก​วัน​ที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๒ (History of the Church, 1:1–44).
หลัก​แห่ง​ความ​เชื่อ​ของ​ศาสนจักร​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​แห่ง​วิ​สุทธิ​ชน​ยุค​สุดท้าย. ถ้อยแถลง​โดย​โจ​เซฟ ส​มิ​ธ ตี​พิมพ์​ใน Times and Seasons วัน​ที่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๔๒, พร้อม​กับ​ประวัติ​สั้นๆ ของ​ศาสนจักร​ซึ่ง​เป็น​ที่​รู้จัก​อย่าง​กว้างขวาง​ว่า จดหมาย​เวน​ท์เวิร์ธ (History of the Church, 4:535—541).